Z Celostátního finále SOČ přivezli naši SOČkaři 14. medailí

27. 6. 2023

Nejúspěšnějším regionem se stala opět jižní Morava. Celostátního kola SOČ se účastnilo celkem 37 studentů a 14 z nich se umístila na "stupních vítězů". Jsme na naše zapálené mladé vědce hrdí a jsme moc rádi, že je můžeme podporovat. 

Zdroj: Foto NPI

V chemickém oboru získala 2. místo Eliška Konečná z Gymnázia Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno, s tématem Značení protilátek nanočásticemi a jejich využití v analýze biologických vzorků. Za tuto svou práci získala Návrh nominace na účast v zahraniční soutěži, dále návrh do soutěže o cenu České hlavičky UNIVERSUM "Člověk a exaktní vědy" a SANITAS "Život a zdraví člověka", návrh na cenu Učené společnosti ČR, cenu z Nadačního fondu J. Heyrovského, Cenu MŠMT, Cenu ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Cenu rektora Univerzity Pardubice a Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Na 1. místě v oboru 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů se umístila Linda Titzová (rovněž z Gymnázia Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno) s prací Rekonverze objektu Brno, Kneslova 5, nová energetická koncepce včetně zapojení alternativních energetických zdrojů. Za svou práci získala širší nominace na účast v zahraniční soutěži, Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, Cenu MŠMT, Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností, Cenu hejtmana Plzeňského kraje pana Rudolfa Špotáka.

V oboru 4. Biologie a vědy o Zemi se na 1. místě umístila Adriena Jedličková z Gymnázia, tř. Kapitána Jaroše s prací Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni. Adriena za svou práci získala širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže o cenu České hlavičky SANITAS "Život a zdraví člověka", Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, Cenu MŠMT a Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností. V tomto oboru se také na 3. místě umístila Štěpánka Keprtová z Gymnázia, Seifertova 13, Blansko s prací Aktivita kmenových buněk v myších řezácích po jejich poškození. Za práci získala širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh na cenu Učené společnosti ČR a Cenu MŠMT.

V oboru 5. Molekulární biologie se na 1. místo Tereza Šustrová z Gymnázia, tř. Kapitána Jaroše s tématem Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy. Za svou práci získala širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže České hlavičky Genus "Přiroda kolem nás", návrh na cenu Učené společnosti ČR, Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského a Cenu MŠMT. Na 2. místě se umístila Kateřina Jiráková z téhož gymnázia s tématem Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech. Za svou práci získala širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže o České hlavičky - SANITAS "Život a zdraví člověka" a cenu MŠMT.

V oboru 6. Zdravotnictví se na 3. místě umístila Andrea Růžičková z Gymnázia Dr. Karla Polesného, náměstí Komenského 945/4, Znojmo s prací Vliv TRPV4 kanálu na vlastnosti astrocytů po fokální mozkové ischemii. Za svou práci získala návrh do soutěže o cenu České hlavičky - SANITAS "Život a zdraví člověka", Cenu MŠMT a cenu ředitele Fyziologického ústavu AV, v.v.i. 

V oboru 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se na 1. místě umístila Eliška Humeňanská z Gymnázia, Slovanské náměstí 7, Brno s tématem Zrychlující nitrátové ionty tok vody v listech. Za svou práci získala návrh do soutěže České hlavičky GENUS "Příroda kolem nás", Cenu MŠMT, Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností a Cenu Mendelovy Univerzity v Brně.

V oboru 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace se na 3. místě umístil Sebastian Matoušek z Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno s tématem Dvounohý kráčivý robot. Za svou práci získal širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže České hlavičky- Futura "Řešení pro budoucnost", Cenu MŠMT a Cenu České nukleární společnosti. 

V oboru 13. Ekonomika a řízení se umístil na 3. místě Ctibor Foltýn z Gymnázia, tř. Kapitána Jaroše s tématem Móda jako investice? Za svou práci získal Cenu MŠMT a Cenu rektora VŠE v Praze doc. Ing Petra Dvořáka, Ph.D..

V oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se na 2. místě umístil Martin Blažek z Gymnázia Tyršova 400, Židlochovice s tématem Finanční gramotnost na druhém stupni základního vzdělávání. Za svou práci obdržel Cenu MŠMT a Cenu děkana Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě.

V oboru 15.Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se na 2. místě umístil Andrej Bružeňák z Gymnázia, tř. Kapitána Jaroše s tématem Vnímání češtiny lidmi s nebinárními genderovými identitami. Za svou práci získal širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, Cenu MŠMT a Cenu děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

V oboru 16. Historie se na 3. místě umístil Prokop Černoušek z Gymnázia Křenová 36, Brno s prací na téma Bohuslav Ečer - opomíjená osobnost československých dějin. Za svou práci obdržel Cenu MŠMT, 

V oboru 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a  společenskovědní obory se na 2. místě umístil Jan Zahradníček z  Gymnázia Křenová 36, Brno s tématem Výběr soudců "čtvrtého" Ústavního soudu. Za svou práci získal širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže o cenu České hlavičky - Merkur "Člověk a společnost", Cenu MŠMT a Cenu děkana Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě.